Privatumo politika

Sveiki atvykę į interneto svetainę, kuri priklauso ir kurią tvarko UAB "Damona" ir ko toliau vadinama - Pazinciubiuras.lt.
  1. Įžanga ir sąvokos.
   1.1. Šiame dokumente aptariami Pazinciubiuras.lt taikomos privatumo politikos (toliau - Privatumo politika) klausimai visų asmenų, besinaudojančių žemiau išvardintomis interneto svetainėmis ir jose teikiamomis paslaugomis, atžvilgiu. Privatumo politikoje naudojamos didžiąja raide įrašytos sąvokos atitinka Naudojimosi Pazinciubiuras.lt taisyklėse (toliau - Taisyklės) apibrėžtas sąvokas ir jų prasmę, išskyrus atvejus, kai tam tikros sąvokos atskirai apibrėžiamos šioje Privatumo politikoje. Privatumo politika taikoma interneto svetainei www.Pazinciubiuras.lt ir su šia svetaine neatsiejamai susijusiems projektams bei visoms interneto svetainėms po "Pazinciubiuras.lt" domenu (toliau visos svetainės kartu vadinamos "Svetainėmis").
   1.2. Šios Privatumo politikos prasme paslaugos apima visus ir bet kokius asmens, apsilankiusio Svetainėse (toliau - Lankytojas) veiksmus, kuriuos jis gali atlikti Svetainėse, įskaitant, bet neapsiribojant naudojimąsi pažinčių galimybėmis, skelbiamos informacijos skaitymą, atsiliepimų ir komentarų rašymą, bet kokio pobūdžio informacijos ir (ar) duomenų pateikimą bei gavimą (toliau - Paslaugos).
   1.3. Naudodamasis Paslaugomis Lankytojas be išlygų ir apribojimų sutinka su šia Privatumo politika, o tai pat kitais Svetainėse prieinamais dokumentais, kuriuose nustatyti Lankytojo informacijos rinkimo tikslai ir būdai, jos saugojimo sąlygos ir pan. Jei Lankytojas nesutinka su šia Privatumo politika, Lankytojas neturi teisės naudotis jokiomis Paslaugomis.
  2. Asmens duomenys ir jų tvarkymas.
   2.1. Pazinciubiuras.lt Svetainėse siūlomas platus Paslaugų pasirinkimas, todėl informacija, kuri yra renkama apie Lankytoją, priklauso nuo Lankytojo užsakomų ar naudojamų Paslaugų, taip pat to, kokią informaciją pats Lankytojas pateikia Pazinciubiuras.lt. Pazinciubiuras.lt informaciją apie Lankytojus renka registracijos metu, Lankytojui pateikus paklausimą Pazinciubiuras.lt, Lankytojui lankantis Svetainėse, užsiprenumeravus naujielaiškius ir kitais teisės aktams neprieštaraujančiais bei su Pazinciubiuras.lt veikla suderinamais būdais. Lankytojas neprivalo atskleisti jokių asmens duomenų Pazinciubiuras.lt, tačiau duomenų neatskleidimas gali apsunkinti Paslaugų teikimą ir (ar) naudojimąsi Svetainėmis, todėl gali būti, kad tokiu atveju Pazinciubiuras.lt negalės suteikti Paslaugų, ar užtikrinti tinkamo naudojimosi Svetainėmis.
   2.2. Pazinciubiuras.lt turi teisę tvarkyti ir valdyti registracijos metu ar vėliau naudojantis Svetainėmis Lankytojo pateiktus ar Pazinciubiuras.lt kitais būdais surinktus asmens duomenis (toliau - Asmens duomenys), vadovaujantis šiose Privatumo politikoje nustatyta tvarka ir joje nurodytais tikslais. Pazinciubiuras.lt užtikrina duomenų subjektų teises pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą ir kitus Asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančius norminius teisės aktus. Jei tai nėra būtina (pavyzdžiui mokėjimo tikslais), Pazinciubiuras.lt netikrina Lankytojo pateiktos informacijos teisingumo.
   2.3. Asmens duomenys tvarkomi ir naudojami siekiant tinkamai suteikti Paslaugas Lankytojams, užtikrinti tinkamą jų kokybę, suvaldyti Lankytojų srautus, pasiūlyti Lankytojams galimybių naudotis naujais Pazinciubiuras.lt sukurtais ir (ar) vystomais produktais. Lankytojo duomenys taip pat yra tvarkomi jo registravimo bei konkrečios Svetainės duomenų bazės administravimo tikslu bei tiesioginės ir netiesioginės rinkodaros ir reklaminių akcijų vykdymo tikslais. Pazinciubiuras.lt rinks ir saugos Asmens duomenis elektroniniu būdu ir esant poreikiui pateiks tokių Asmens duomenų išrašus kitomis formomis. Anoniminiai Lankytojų Asmens duomenys (pagal kuriuos negalima nustatyti konkretaus Lankytojo) tvarkomi ir naudojami vertinant Paslaugų kokybę, Lankytojų portretui apibūdinti, kad būtų galima pasiūlyti lankytojams aktualias Paslaugas, atliekant Svetainių auditą.
   2.4. Lankytojas Svetainėse pagal poreikį pateikia savo vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą. Lankytojui taip pat gali būti sudaroma galimybė nurodyti ir kitus Asmens duomenis: adresą, gimimo datą, lytį, užsiėmimą, šeimyninę padėtį, pomėgius ir pan. Lankytojas šiuos duomenis (ne)nurodo savo pasirinkimu ir iniciatyva. Lankytojo Asmens duomenys gaunami tiesiogiai iš Lankytojo.
   2.5. Pateikdamas Asmens duomenis Lankytojas:
    2.5.1. suteikia teisę Pazinciubiuras.lt valdyti ir tvarkyti Lankytojo Asmens duomenis visose Svetainėse. Jei Lankytojas nesinaudoja konkrečios Svetainės paslaugomis, jo Asmens duomenys toje Svetainėje nėra tvarkomi. Lankytojas turi teisę atšaukti šį savo leidimą Pazinciubiuras.lt bet kuriuo metu, taip pat reikalauti nutraukti jo Asmens duomenų tvarkymą ar valdymą, panaikinti Asmens duomenis (įskaitant ir jo registracijos paskyrą);
    2.5.2. pateikia savo Asmens duomenis patalpinimui Svetainėse laisva valia ir sutinka, kad jo pateikti duomenys būtų saugomi ir tvarkomi elektroniniu būdu Svetainių duomenų bazėje 10 (dešimt) metų nuo jo paskutinio prisijungimo prie sistemos ir suėjus šiam terminui, sunaikinami Pazinciubiuras.lt įgalioto darbuotojo;
    2.5.3. sutinka ir pripažįsta, kad pateikia savo Asmens duomenis Svetainėse tam, kad tretieji asmenys galėtų prie šių duomenų prieiti, juos peržiūrėti ir kopijuoti, kai duomenys pateikiami Svetainėse kaip kontaktiniai Lankytojo ar Lankytoją viešai apibūdinantys duomenys.
   2.6. Pazinciubiuras.lt deda visas pastangas, kad Asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, tik tokiais tikslais, kurie buvo nustatyti prieš renkant asmens duomenis, griežtai laikantis teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.
   2.7. Pazinciubiuras.lt tvarkydamas Asmens duomenis:
    2.7.1. naudos Asmens duomenis Paslaugų teikimui, Svetainių ir (ar) Paslaugų vystymui ir personalizavimui, taip pat pasiūlymų apie Paslaugas, Svetainių funkcionalumo patobulinimus pateikimui, tiesioginės ir netiesioginės rinkodaros pasiūlymų pateikimui;
    2.7.2. turės teisę perduoti Asmens duomenis asmenims, administruojantiems Lankytojo įsiskolinimus (pvz. skolų išieškojimo kompanijoms), taip pat teikti Asmens duomenis tretiesiems asmenims, kurie užsiima skolininkų informacijos rinkimu ir skelbimu, kurie savo ruožtu įgyja teisę tokius Asmens duomenis valdyti ir tvarkyti bei skelbti viešai.
   2.8. Pazinciubiuras.lt tiesioginės ir netiesioginės rinkodaros tikslais tvarko Lankytojo asmens duomenis: vardas, telefonas, el. pašto adresas. Organizuojant žaidimus, reklamines akcijas Pazinciubiuras.lt gali tvarkyti dalyvavimui tokiame žaidime, reklaminėje akcijoje reikalingų sąlygų išpildymą patvirtinančius duomenis, kiek tai susiję su dalyvavimu reklaminėje akcijoje arba teise dalyvauti žaidime. Tvarkant duomenis šiame punkte numatytais tikslais:
    2.8.1. Lankytojo Asmens duomenys tiesioginei ir netiesioginei rinkodarai yra renkami ir naudojami tik gavus Lankytojo sutikimą šiuos duomenis rinkti ir naudoti;
    2.8.2. tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkomi Lankytojo duomenys portalo Pazinciubiuras.lt duomenų bazėje yra saugomi 10 (dešimt) metų nuo paskutinio Lankytojo prisijungimo prie paskyros dienos;
    2.8.3. Asmens duomenys reklaminių akcijų (tiesioginės ir netiesioginės rinkodaros) vykdymo tikslu tvarkomi 10 (dešimt) metų po reklaminės akcijos rezultatų, laimėtojų paskelbimo;
    2.8.4. Suėjus duomenų tvarkymo pabaigos terminams, Asmens duomenys sunaikinami Pazinciubiuras.lt įgalioto darbuotojo.
   2.9. Pazinciubiuras.lt sutikimus dėl tiesioginės ir netiesioginės rinkodaros gauna tiesiogiai iš Lankytojų, jiems aiškiai išreiškus valią (sutikimą) gauti Pazinciubiuras.lt tiesioginės ir netiesioginės rinkodaros pasiūlymus, bei iš Lankytojų, duomenų rinkimo metu neprieštaravusių dėl tokio asmens duomenų tvarkymo. Suteikdamas teisę tvarkyti duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais Lankytojas taip pat suteikia leidimą susisiekti su juo telefonu, SMS žinutėmis, elektroniniu paštu, naujienlaiškiais su tiesioginės ir netiesioginės rinkodaros pasiūlymais.
   2.10. Pazinciubiuras.lt, gavęs iš Lankytojų kontaktinius Asmens duomenis (vardą, telefoną, el. pašto adresą), teisės aktų nustatyta tvarka juos gali naudoti be atskiro duomenų subjekto sutikimo savo paties Paslaugų rinkodarai, Lankytojui sudarant aiškią, nemokamą ir lengvai įgyvendinamą galimybę nesutikti arba atsisakyti tokio duomenų naudojimo, jeigu Lankytojas iš pradžių neprieštaravo dėl tokio duomenų naudojimo teikiant kiekvieną pasiūlymą.
   2.11. Pazinciubiuras.lt stengiasi siųsti Lankytoją dominančią informaciją ir pasiūlymus. Pazinciubiuras.lt gali derinti turimą informaciją apie Lankytoją su iš trečiųjų asmenų turima informacija tam, kad galėtų pateikti Lankytojui įdomius pasiūlymus, o taip pat pasiūlyti naujas Paslaugas, kurios gali būti aktualios Lankytojui.
   2.12. Lankytojas turi teisę nesutikti, kad jo Asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės ir netiesioginės rinkodaros tikslais, nenuodydamas nesutikimo motyvų. Lankytojas tiesioginės ir netiesioginės rinkodaros pasiūlymų gali atsisakyti tokiais būdais: paspaudęs atitinkamą nuorodą naujienlaiškyje ar el. pašto pranešime, informavęs apie nesutikimą Pazinciubiuras.lt el. laišku į [email protected], atsisakęs svetainėje Pazinciubiuras.lt/atsisakyti skiltyje ,paskambinus Pazinciubiuras.lt kontaktuose nurodytų telefonu. Pazinciubiuras.lt pasistengs kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nutraukti Lankytojo duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslu.
   2.13. Jei Lankytojas duomenis apie save pateikia socialinio tinklo ar kitos interneto tarnybos pagalba ("Facebook" ir pan.), Lankytojas supranta ir sutinka, kad pateiktu kontaktiniu telefonu ir el. paštu jam taip pat gali būti teikiami Pazinciubiuras.lt pasiūlymai. Pasiūlymų jis gali atsisakyti Privatumo politikos nustatyta tvarka.
   2.14. Lankytojas yra informuotas sutinka, kad jam registruojantis sistemoje ir prisijungiant prie jos, sistema registruos Lankytojo kompiuterio IP adresą ir prisijungimo prie sistemos datą ir laiką.
   2.15. Pazinciubiuras.lt atkreipia Lankytojo dėmesį į tai, jog Svetainėse gali būti pateikiamos nuorodos į kitas interneto svetaines, produktus ir paslaugas, taip pat socialinių tinklų plėtinius. Kai kuriose iš tokių interneto svetainių gali būti kaupiama Lankytojo asmeninė informacija, o reklaminės interneto svetainės gali naudoti slapukus ir kitas panašias priemones savo reklamose, siekdami surinkti informaciją apie Lankytoją. Pazinciubiuras.lt Privatumo politika ir jose išdėstytos nuostatos neapima trečiųjų asmenų taikomos privatumo politikos bei nuostatų dėl informacijos rinkimo. Pazinciubiuras.lt nėra ir nebus laikomas atsakingu už jokius trečiųjų asmenų, renkančių informaciją apie Lankytoją, veiksmus.
  3. Slapukų ir (ar) panašių priemonių naudojimas
   3.1. Pazinciubiuras.lt naudoja slapukus siekiant nustatyti Lankytojų vartojimo įpročius Svetainėse, taip pat pagerinti Lankytojų galimybes lankantis Svetainėse, suteikti personalizuotas Paslaugas Lankytojams. Slapukai (angl. cookies) - nedidelės tekstinės informacijos dalelės, kurios automatiškai sukuriamos naršant Svetainėse ir yra saugomos Lankytojo kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Slapukai suteikia galimybę Svetainėms veikti efektyviau ir pagerinti Paslaugas, be to, teikti informaciją svetainės administratoriams statistikos ar reklamos tikslais.
   3.2. Slapukų informaciją gali sudaryti duomenys apie tai, kaip Lankytojas naudojasi Svetainėmis, jo kompiuterio IP adresas, naršyklės tipas, demografiniai duomenys ir, jei Lankytojas atvyko į Svetaines iš trečiosios šalies tinklalapio - puslapio URL nuoroda. Jeigu Lankytojas yra registruotas vartotojas, tai gali būti duomenys, koks Lankytojo vartotojo vardas ir el. pašto adresas. Dėl slapukų naudojimo Svetainės gali tam tikrą laiką "atsiminti" Lankytojo veiksmus ir parinktis, o Lankytojui nereikia jų iš naujo įvedinėti kaskart lankantis Svetainėse.
   3.3. Slapukais gaunamą informaciją Pazinciubiuras.lt naudoja tokiais tikslais:
    3.3.1. nustatyti grįžtančius, registruotus Lankytojus siekiant atverti tokiems Lankytojams jų užsakytą Turinį ir (ar) Paslaugas;
    3.3.2. siekiant išvengti pakartotinės registracijos nuolatiniams Svetainės Lankytojams;
    3.3.3. Lankytojų vartojimo įpročių stebėsenai siekiant pateikti būtent Lankytojui aktualų Turinį ir tobulinti Svetaines pagal Lankytojo pageidavimus;
    3.3.4. Paslaugų plėtrai bei tiksliniam rinkodaros orientavimui.
   3.4. Slapukus Lankytojui gali įrašyti reklaminius skelbimus rodanti sistema ir naudoti juos tam, kad rodytų reklaminius skelbimus. Jie taip pat naudojami tam, kad tam tikras reklamas Lankytojas matytų tik tam tikrą kartų skaičių ir kad padėtų matuoti reklaminės kampanijos efektyvumą.
   3.5. Pazinciubiuras.lt nepažeisdamas teisės aktų gali apjungti informaciją, gautą naudojant slapukus, su informacija, gauta apie asmenį kitomis priemonėmis, pvz., informacija apie naudojimąsi Paslaugomis.
   3.6. Lankytojas sutikimą dėl slapukų naudojimo duoda pirmą kartą atlikdamas registraciją Pazinciubiuras.lt portale; jei Lankytojo naršyklė priima slapukus - neištrindamas jų ir (ar) nepakeisdamas; Svetainėse, registracijos anketose ir (ar) paskyrose pateiktoje Pazinciubiuras.lt nuorodoje apie slapukus paspaudęs "sutinku" žymą.
   3.7. Daugelis naršyklių yra nustatytos taip, kad automatiškai priimtų slapukus. Jeigu Lankytojas nesutinka, kad į jo kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, jis pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Kad pašalintų slapukus iš mobiliojo įrenginio, Lankytojas turės veikti pagal mobiliojo įrenginio naudojimo instrukcijas. Išsamesnė nepriklausoma informacija apie slapukus, jų naudojimą, atsisakymo galimybes pateikia adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.
   3.8. Pazinciubiuras.lt atkreipia dėmesį, kad kai kuriais atvejais pašalinus slapukus gali sulėtėti naršymo internete sparta, būti apribotas tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimas ar blokuota prieiga prie Svetainių. Lankytojui pašalinus slapukus jam teks iš naujo registruotis kiekvieną kartą lankantis Svetainėse.
  4. Informacijos apsaugos priemonės
   4.1. Pazinciubiuras.lt naudoja programinę įrangą bei kitokias priemones, kuriomis siekiama apsaugoti visų Lankytojų Prisijungimo duomenis. Prie Lankytojo Prisijungimo duomenų gali prieiti tik tam įgalioti Pazinciubiuras.lt darbuotojai. Mokėjimo dokumentų numeriai, kuriais naudojamasi Mokamoms Paslaugoms apmokėti, yra specialiai koduojami, siunčiant tokią informaciją interneto ryšiu.
   4.2. Pazinciubiuras.lt primena, jog Lankytojas yra pats atsakingas už visų Prisijungimo duomenų slaptumą. Pazinciubiuras.lt prašo būti atsargiam naudojant ir saugant Prisijungimo duomenis. Lankytojas turėtų atsijungti nuo naršyklės baigęs darbą tam, kad būtų tikras, jog niekas neprieis prie Lankytojo elektroninio pašto, asmeninės informacijos, ypač tais atvejais, kai Lankytojas naudojasi viešai prieinamu kompiuteriu (pvz. interneto kavinėje, bibliotekoje).
   4.3. Pazinciubiuras.lt Lankytojo Asmens duomenims tvarkyti įgyvendina kitas reikiamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Pazinciubiuras.lt vykdoma saugumo užtikrinimo veikla, be kita ko, apima personalo, informacijos, IT infrastruktūros, vidaus ir viešųjų tinklų, taip pat biurų pastatų ir techninių įrenginių apsaugą.
   4.4. Pazinciubiuras.lt stengsis apsaugoti tvarkomus Lankytojo Asmens duomenis, tačiau atsižvelgiant į tai, kad Lankytojo informacija yra siunčiama interneto ryšiu, Pazinciubiuras.lt įspėja, kad Pazinciubiuras.lt negali garantuoti ir negarantuoja jokios Lankytojo perduodamos informacijos, įskaitant ir Asmeninius duomenis visiško saugumo.
   4.5. Pazinciubiuras.lt asmeninę Lankytojų informaciją saugo tiek kiek reikalinga Taisyklių ir Privatumo politikos nurodytiems tikslams įgyvendinti. Lankytojų duomenys yra sunaikinami praėjus 10 (dešimt) metų nuo jo prisijungimo prie paskyros dienos arba Lankytojui panaikinus paskyrą. Pazinciubiuras.lt siekia nesaugoti pasenusių ir neaktualių Lankytojo asmens duomenų, todėl šiuos duomenis atnaujinus (pavyzdžiui Lankytojui savo paskyroje patikslinus, pakeitus informaciją ar pan.) yra saugoma tik aktuali Lankytojo informacija. Istorinė informacija yra saugoma jei tai reikalinga teisės aktų nustatyta tvarka arba Pazinciubiuras.lt veiklai vykdyti (pavyzdžiui istorinė informacija apie Lankytojo mokėjimus ar pan.). Susirašinėjimas su Lankytoju saugomas 10 (dešimt) metų nuo paskutinio susirašinėjimo datos. Tiesioginės ir netiesioginės rinkodaros tikslu duomenys saugomi ne ilgiau nei 10 (dešimt) metų nuo Lankytojo paskutinio prisijungimo, nebent įstatymų būtų nustatytas arba leidžiamas ilgesnis saugojimo laikotarpis.
  5. Nepilnamečių apsauga
   5.1. Pazinciubiuras.lt rūpinasi nepilnamečių asmenų teisių apsauga ir riboja jų galimybes naudotis tam tikromis tik suaugusiems asmenims skirtomis Paslaugomis. Todėl tam tikros Svetainės ar jų dalys gali būti skirtos tik suaugusiųjų auditorijai. Nepilnamečiams lankytojams griežtai draudžiama užeiti į tokias Svetaines ar jų dalis. Lankytojas taip pat yra atsakingas ne tik už savo, bet ir savo nepilnamečių vaikų ar kitų globojamų asmenų elgesį Svetainėse, jei jie Svetainėmis naudojasi Lankytojo aplinkoje, su jo leidimu arba naudodamiesi Lankytojo aparatine įranga.
   5.2. Daugiau informacijos apie vaikų ir nepilnamečių saugojimą nuo žalingo interneto poveikio lankytojas gali rasti adresu www.draugiskasinternetas.lt.
  6. Programinė įranga ir jos įdiegimas
   6.1. Pazinciubiuras.lt gali padaryti prieinamą įdiegimui savo nuožiūra pasirinktą programinę įrangą, skirtą naudoti tam tikroms Svetainėse prieinamoms Paslaugoms. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, kad Pazinciubiuras.lt gali apriboti Lankytojo galimybes naudotis tam tikromis Paslaugomis tais atvejais, kai nėra įdiegiama tam tikra programinė įranga. Tokia programinė įranga gali būti sukurta tiek Pazinciubiuras.lt tiek ir trečiųjų asmenų. Programinė įranga gali būti sukurta tokiu būdu, kad savarankiškai kontaktuotų su Pazinciubiuras.lt ar trečiųjų asmenų aparatine įranga tam, kad įdiegta programinė įranga veiktų, o taip pat tam, kad Lankytojas turėtų galimybę sužinoti apie tokios programinės įrangos atnaujinimus bei patobulinimus. Tokios programinės įrangos naudojimo sąlygos yra aptariamos atskira sutartimi, kurios tekstas prieinamas Lankytojui įdiegiant tokią programinę įrangą
  7. Asmenį identifikuojančios informacijos saugojimo vieta
   7.1. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, jog Lankytojo Prisijungimo duomenys, o taip pat bet kokia kitokia informacija susijusi su lankytoju ir kurią renka Pazinciubiuras.lt, gali būti saugoma tiek Lietuvos Respublikoje tiek ir bet kurioje kitoje šalyje. Naudodamasis Svetainėmis Lankytojas sutinka su aukščiau nurodytos informacijos perdavimu už Lankytojo šalies ribų.
   7.2. Lankytojas supranta ir sutinka, kad jo asmens duomenis Pazinciubiuras.lt turi teisę laikyti serveryje tiek, kiek tai būtina, jeigu jūsų pateiktais duomenimis buvo pasinaudota vykdant neteisėtą veiką ar buvo įtariama, jog įvykdyta tapatybės vagystė ar kitas pažeidimas, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas, jeigu mes esame gavę skundų, susijusių su atitinkamu klientu, ar jeigu mes esame pastebėjęs atitinkamo kliento padarytus Taisyklių pažeidimus ar esant kitiems teisėtiems tikslams saugoti Asmens duomenis. Šie duomenys sunaikinami gavus teisėtus teisėsaugos ar kitų įgaliotų institucijų nurodymus.
   7.3. Lankytojo asmens duomenys teikiami į Europos Sąjungos valstybės nares ar į kitas užsienio valstybes tokiomis pat sąlygomis ir tvarka, kaip ir Lietuvos Respublikoje esantiems subjektams ir tik tikslams, numatytiems šioje Privatumo politikoje.
  8. Lankytojo teisės. Priemonės kurių gali imtis Lankytojas, siekdamas apsaugoti savo informaciją
   8.1. Pazinciubiuras.lt įspėja, kad Lankytojas turi būti atsargus ir neturėtų atskleisti savo asmeninės informacijos (tokios, kaip asmens kodas, elektroninio pašto adresas ir pan.) tretiesiems asmenims, naudodamasis Svetainėse teikiamomis Paslaugomis. Tokia informacija gali būti panaudota ir nukreipta prieš Lankytojo interesus, taip pat ir tokioms veikomis kaip sukčiavimas, nepageidaujamų elektroninių laiškų siuntimas ir pan. Siekiant riboti nepageidaujamų laiškų siuntimą, Pazinciubiuras.lt blokuoja tam tikrus elektroninius adresus ir domenus, iš kurių neleidžiama siųsti elektroninių laiškų į bet kurio lankytojo, besinaudojančio Svetainėse teikiama elektroninio pašto paslauga, elektroninį paštą.
   8.2. Pazinciubiuras.lt siekia apsaugoti nepilnamečius, besinaudojančius Svetainėmis ir jose teikiamomis Paslaugomis, tačiau Pazinciubiuras.lt neturi jokių galimybių apsaugoti tokių asmenų, po to kai jie palieka Svetaines. Pazinciubiuras.lt prašo Lankytoją perspėti nepilnamečius asmenis, kad naudodamiesi Svetainėmis ir (ar) Paslaugomis, jie nesidalintų savo asmenine informacija su jokiais trečiaisiais asmenimis.
   8.3. Pazinciubiuras.lt atkreipia tėvų dėmesį į galimybes naudotis programine įranga, kuri užkerta galimybes nepilnamečiams asmenims prieiti prie nederamos informacijos internete.
   8.4. Siekdamas sužinoti kokius Lankytojo asmens duomenis Pazinciubiuras.lt surinko ar gavo ir iš kokių šaltinių, kokiais tikslais jie tvarkomi, kokiems gavėjams jie teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 (vienerius) metus arba ar visi Lankytojo asmens duomenys yra išsamūs ir teisingi, Lankytojas, pateikęs Pazinciubiuras.lt asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį (pavyzdžiui kreipiantis iš elektroninio pašto adreso, kuris buvo pateiktas Pazinciubiuras.lt), patvirtinęs savo asmens tapatybę turi teisę: susipažinti su savo Asmens duomenimis ir tuo, kaip jie yra tvarkomi; reikalauti sunaikinti savo Asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų; nesutikti, kad toliau būtų tvarkomi jo asmens duomenys.
   8.5. Lankytojas visus prašymus Pazinciubiuras.lt, susijusius su Lankytojo Asmens duomenimis, privalo pateikti raštu (įskaitant pranešimą bendruoju arba klientų aptarnavimo skyriaus el. paštu, nurodytu internetinės svetainės kontaktuose).
   8.6. Gavęs Lankytojo nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo, Pazinciubiuras.lt pasistengs kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nutraukti Lankytojo duomenų tvarkymą. Atsakymus į tokius Lankytojo paklausimus Pazinciubiuras.lt stengsis pateikti kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 (trisdešimti) dienų nuo paklausimo ir visų reikalingų dokumentų iš Lankytojo gavimo dienos. Atsakymas pateikiamas Lankytojui priimtina forma. Neatlygintinai duomenys Lankytojui teikiami vieną kartą per kalendorinius metus.
   8.7. Pazinciubiuras.lt neteiks Asmens duomenų, jei Lankytojas nepatvirtina savo tapatybės, prašo duomenų apie kitą asmenį, taip pat kitais įstatymų numatytais atvejais ribojančiais duomenų atskleidimą Lankytojui.
   8.8. Jeigu "Pazinciubiuras.lt" abejoja Lankytojo pateiktų Asmens duomenų teisingumu, tuomet gali sustabdyti šių Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, šiuos duomenis patikrinti ir patikslinti. Tokie Asmens duomenys būtų naudojami tik jų teisingumui patikrinti.
  9. Susisiekite su mumis.
   9.1. Klausimai ir bet kokie prašymai susiję su Privatumo politika, turėtų būti siunčiami:
    9.1.1. išsiunčiant elektroninio pašto adresu [email protected] iš Lankytojo anksčiau pateikto Pazinciubiuras.lt elektroninio pašto adreso.
  10. Atnaujinimai.
   10.1. Pazinciubiuras.lt turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti Privatumo politiką, o tokie pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo bet kurioje iš Svetainių. Jei Lankytojas po Privatumo politikos pakeitimų paskelbimo naudojasi Svetainėmis ir (ar) Paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su visais pakeitimais. Lankytojui nesutinkant su pakeistu Privatumo politikos turiniu, jis praranda teisę naudotis Paslaugomis, o taip pat privalo nedelsiant panaikinti savo registraciją Svetainėse.